Ha nem szeretnél lemaradni tartalmainkról, akkor lépj be a Twice.hu exkluzív Facebook csoportjába vagy kövesd legújabb Facebook oldalunkat!

Krénusz József a New York-i Metropolitan Opera nézőtéri felügyelőjeként negyven évig figyelhette közelről az intézmény életét.  Élményeiből hétfőn az MTV reggeli műsorában Betlen János mikrofonja előtt ad ízelítőt.

A vi­lág ta­lán leg­is­mer­tebb ope­ra­há­za a New York-i Met­ro­po­li­tan. A zenei intézményről az itthoni átlag-közönség a háború után keveset tudott, a híres New York-i színház fátyolszerű ködbe burkolózott. A hatvanas évek végén már többet lehetett hallani a Metropolitanről, a vasfüggöny hálójának szakadozásával számos magyar énekes is eljutott a tengerentúlra.

Mind a régi, mind az új Metropolitant le­gen­dák len­gik kö­rül. A ré­gi Met épülete ma már fo­ga­lom, de ismerői szerint játszani ne­héz volt ben­ne. A bel­ső csil­lo­gás mel­lett az ott dolgozók na­pon­ta szem­be­sül­tek az­zal a ténnyel, hogy ki­csi a szín­pad. Ami­kor pél­dá­ul az Ai­dá­ban a sta­tisz­té­ria ki­vo­nult az egyik ol­da­lon, nem volt elég hely a szín­pad mö­gött vissza­men­ni, ezért az egyip­to­mi csa­pat – a já­ró­ke­lők de­rült­sé­gé­re – az ut­cán menetelt körbe. A hatalmas épület nem szellőzött rendesen, a nyári kánikulában sárga kemencének is hívták. Ha kinyitották az ablakokat, akkor viszont beszűrődött a nagyváros zaja.

1967-ben nyi­tot­ták meg a Met­ro­po­li­tan­nek is he­lyet adó Lin­coln Cen­tert. Az új Met­ben há­rom­ezer-nyolc­száz ülő- és két­száz ál­ló­hely vár­ja ide­á­lis kö­rül­mé­nyek kö­zött a ven­dé­ge­ket, akik kis digitális kijelzőn is kö­vet­he­tik az előadások szö­ve­gét Az Operában éne­kel­ni rang, s a ve­ze­tő­ség min­dig a vi­lág leg­hí­re­sebb éne­ke­se­it szer­ződ­te­ti. A rádió- és televízió-közvetítéseken keresztül egyre több fiatalhoz juthatnak el az előadások, s az igényes rendezések is bizonyítják, hogy az opera nem múzeumba való műfaj.

A Ma Reggel hétfői vendége Krénusz József, akinek a Met négy évtizeden keresztül volt otthona. Nézőtéri felügyelőként mindenkit ismert, s magyar emberként különösen figyelemmel kísérte a magyar művészek szereplését. Élete az Operában telt el, s páratlan megfigyelő képessége és emlékező tehetsége révén élő lexikonként véste agyába az intézmény krónikáját. A beszélgetés aktualitását az adja, hogy a vele készült riportkötet a Holnap Kiadó gondozásában az Ünnepi Könyvhéten jelenik meg. A nézők az adásban egy különlegességet is láthatnak, a híres amerikai énekes, Franco Corelli Radames jelmezét. A kosztüm egy raktártűzben rongálódott meg, s Krénusz Józsefnek köszönhetően maradhatott meg az utókornak.

Szerkesztő: Csabai Kinga

Műsorvezető:Betlen János

Adás: 2011. június 6., hétfő (m1,m2, 8.40)

Ha nem szeretnél lemaradni tartalmainkról, akkor lépj be a Twice.hu exkluzív Facebook csoportjába!